AS3 Employment Det er ikke perfekt, men det bedste

Sådan siger formand for Beskæftigelsesrådet og næstformand i AS3´s bestyrelse, Carsten Koch om den måde, vi har indrettet det danske beskæftigelsessystem på.

”Det er evident, at Danmark har højere udgifter til beskæftigelsesområdet end mange af de lande, vi sammenligner os med. Det har vi blandt andet, fordi vi har indrettet et arbejdsmarked med højere mindstelønninger end andre lande. Så har vi også skabt et system, der sikrer den enkelte økonomisk sikkerhed med dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde og står udenfor arbejdsmarkedet – modsat eksempelvis i et land som USA,” indleder Carsten Koch samtalen om beskæftigelsessystemet i Danmark og samarbejdet mellem offentlige og private aktører på området.

”Det er sådan, vi har valgt at indrette os, og det er sådan, rammebetingelserne er i Danmark. Derfor, og fordi der er en relativ stor gruppe på arbejdsmarkedet, hvis produktivitet er mindre end mindstelønnen, er vi nødt til at have et mere omfattende beskæftigelsessystem end andre lande,” lyder det fra Carsten Koch, som fra 2013 stod i spidsen for den ekspertgruppe, der bærer hans navn, og som regeringen nedsatte for at levere en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats.

”Man skal ikke tro, at beskæftigelsessystemet er et mirakel i den forstand, at jobcentrene og private aktører skaber nye og flere job på arbejdsmarkedet. Deres opgave er først og fremmest at være med til at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Så skal de hjælpe med at skaffe job til de folk, der ikke selv kan. Og endelig skal de sikre kontrol, så de, der rent faktisk kan arbejde, aktivt søger job og ikke fristes til at blive på dagpenge eller kontanthjælp,” opridser Carsten Koch beskæftigelsessystemets kerneopgaver og konkluderer, ”derfor er vi nødt til at have så omfattende et system, som vi har. Vi kan ikke tillade, at det hele sejler og at enhver bare må klare sig selv”.

Offentligt og privat samarbejde er kommet for at blive
Med arbejdsmarkedsreformen ”Flere i arbejde” fra 2002 blev det besluttet, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad skulle løses i et samarbejde mellem jobcentre, kommuner og private aktører. Visionen var at samarbejdet skulle skabe bedre kvalitet og resultater i beskæftigelsesarbejdet.

Beslutningen skabte dengang ind imellem voldsom debat. For det første fordi det traditionelt og historisk var det offentliges, fagbevægelsens og A-kassernes opgave. For det andet fordi nogen i debatten mente, at private så at sige ikke skulle tjene penge på folks elendighed. En debat man også kender fra privathospitalernes tilsynekomst i 90´erne.

På spørgsmålet om, hvorvidt de private aktører efter snart 15 år i beskæftigelsesindsatsen så har bevist deres eksistensberettigelse, siger Carsten Koch: ”Ja bestemt. Der er mange eksempler på, at kommunerne er rigtig tilfredse med samarbejdet.  Så jeg er sikker på, at samarbejdet mellem offentlige og private aktører er kommet for at blive”.

”Jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Det, jeg tror, er, at samarbejdet mellem jobcentrene, A-kasserne og private aktører mere effektivt kan løfte opgaven, og at det er en fælles forståelse for, at det er den evidensbaserede viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, alle parter skal have fokus på,” understreger Carsten Koch.

I forhold til det evidensbaserede, henviser Carsten Koch til de mange både nationale og internationale studier, der ligger til grund for Koch-udvalgets arbejde og konklusioner. Her peger forskningen alt overvejende på, at private løntilskudsjob har den mest positive effekt, at praktik generelt virker i forhold til at hjælpe ledige i job, mens ledige i løntilskudsjob i det offentlige fastholdes i ledighed, mens de er i tilbuddet.

”Konstruktionen i samarbejdet mellem offentlige og private aktører er rigtig god, fordi man kan lære af hinandens måder at gøre tingene på, og gennem samarbejde udnytte hinandens specialer, skabe synergi og dermed bedre resultater,” fremhæver Carsten Koch.

Noget af det, han peger på i den sammenhæng, er, at private aktører ofte har en tættere tilknytning til erhvervslivet, at de står mere frit til at forfølge deres egenart og specialer, men at det også forpligter i forhold til at have opmærksomheden på det innovative. Til gengæld har jobcentrene større indsigt i for eksempel det forvaltningsretlige, som private aktører kan lære af.

Budskabet er forstået og hørt, men bliver det eksekveret?
Da Koch-udvalget i 2015 afleverer deres udredning til regeringen og folketinget, udtaler daværende beskæftigelsesminister, Henrik Dam Christensen, at han er enig med udvalget i, at man generelt skal fokusere på den virksomhedsrettede og tværfaglige indsats for alle grupper, men især for de grupper, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

”Jeg mener, vi skal lægge det hele om og være endnu mere virksomhedsrettede i beskæftigelsesindsatsen. Vi skal sidde på skødet af HR-cheferne, og virksomhedskonsulenterne på jobcentrene og hos private aktører skal have fokus på virksomhederne, fra de står op, til de går i seng,” siger Carsten Koch om det område og den beskæftigelsesindsats, han selv og Koch-udvalget fremhæver som noget af det mest centrale i deres udredning til regering og folketing.

”Konsulenterne skal i langt højere grad forlade deres kontorer og være til stede ude på virksomhederne. De skal have deres opmærksomhed på og have viden om, hvordan virksomhederne tænker, hvad de forventer, og hvad de efterspørger af arbejdskraft,” understreger Carsten Koch, der mener, at der er gang i en mentalitetsændring, at mange kommuner har taget det til sig og oprustet med flere virksomhedskonsulenter, men at der er et stykke vej, før medarbejderne er tilstrækkeligt opkvalificeret, og at den nødvendige kultur- og mentalitetsændring er gennemført.

”Budskabet er både hørt og forstået, men jeg er mere usikker på, om og hvordan det bliver eksekveret, og om vi også ser en jobeffekt på den baggrund. Ikke desto mindre mener jeg, at det virksomhedsrettede er en kerneopgave, der skal løses i samarbejdet mellem aktørerne,” slutter Carsten Koch.

Om Carsten Koch

Carsten Koch (f. 1945) tiltrådte AS3´s bestyrelse som næstformand i 2015. Han er kendt for sit politiske virke gennem mange år for Socialdemokratiet. Han har blandt andet været skatteminister i årene 1994 til 1998 og Sundhedsminister fra 1998 til 2000. Han blev i 2008 formand for regeringens Skattekommission, og I 2010 blev han udpeget som ny formand for Beskæftigelsesrådet.