AS3 Work&Care Det handler om at hjælpe mennesker videre.

Det kunne være en sygemeldt kandidat, der lider af angst, depression, stress eller en bipolar lidelse. Det kunne også være en kandidat med kroniske smerter, lidelser i bevægeapparatet eller andre fysiske problemstillinger, der mødte op til det arbejdsmarkedsrettede screeningsforløb hos AS3 Work&Care.

Den kandidat, der i dag for første gang træder ind ad min dør, er imidlertid en kvinde midt i 40`erne, der for et par år siden blev overfaldet på den institution, hvor hun arbejdede. Overfaldet skulle vise sig at få store konsekvenser for hende. Hun fik blandt andet traumer på det ene øje. Det betyder, at synet i dag er nedsat, men også at hun har konstante smerter, som på trods af den tid, der er gået, stadig er stærke og nærværende hver eneste dag. Hun har ikke været i beskæftigelse siden overfaldet, og sagsbehandleren fra jobcentret er i tvivl om, hvordan kandidatens situation reelt er, og hvordan hun bedst kan hjælpe hende videre. Kandidaten mener ikke selv, at hun er parat til at søge job. Hun er indtil videre ikke blevet afprøvet i en afklarende praktik eller lignende.

I hendes journal skriver øjenlægerne, at der ikke er videre behandlingsmuligheder, og at der ikke findes fysisk belæg for en sygemelding. Derfor anbefaler de, at kandidaten stille og roligt vender tilbage i arbejde.

Arbejdsmarkedsrettet screeningsforløb
Selvom der ikke er fysisk belæg for en sygemelding, kan fysiske skader, og specielt når det som her er kombineret med et overfald, være årsag til, at kandidaten får eller udvikler psykiske mén. Derfor har sagsbehandleren på jobcentret henvist kandidaten til dette arbejdsmarkedsrettede screeningsforløb hos AS3 Work&Care. Målet med forløbet, der varer 2 uger og indeholder 2-4 individuelle samtaler, er, at jeg som psykolog i dialog med kandidaten kortlægger hendes situation ved brug af forskellige test og gennem individuelle samtaler. Forløbet afsluttes med en rapport til jobcentret og kandidatens sagsbehandler, hvor jeg gør rede for screeningsprocessen, kandidatens barrierer, ressourcer og motivation samt kandidatens konkrete arbejdsmarkedsrettede perspektiv.

I den afsluttende rapport vil der desuden være en konklusion på forløbet, hvor jeg kommer med konkrete anbefalinger til den fremadrettede indsats. Kandidaten får mulighed for at give feedback på konklusionen og det, jeg vurderer, konkluderer og anbefaler, der skal til for fremadrettet at hjælpe eller opkvalificere hende på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Konklusion
Målet med det arbejdsmarkedsrettede screeningsforløb er så hurtigt som muligt at hjælpe mennesker videre i deres liv, så de ikke bliver fastlåst i sygedagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Screeningsforløbet giver sagsbehandleren på jobcentret input og anbefalinger til videre muligheder og indsatser, som kan bidrage til at opkvalificere, afklare, videreudrede eller på andre måder hjælpe kandidaten, så hun forhåbentlig på sigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

For den aktuelle kandidats vedkommende viste screeningen og de individuelle samtaler ikke tegn på psykiske forhold, der kunne begrunde en fortsat sygemelding. Det, der var i spil for kandidaten, var, at hun frygtede en forværring, hvis hun skulle arbejde eller lave andre fysiske ting.

I samtalerne havde jeg fokus på, at selvom øjet var beskadiget, så fejlede resten af kroppen ikke noget og at det kunne være en god ide, at hun fik forståelse for det faktum ved at træne i det lokale fitnesscenter, som hun tidligere havde haft stor glæde af i sin fritid. I anbefalingen lagde jeg også til grund, at borgerens isolation derhjemme var med til at forstærke og fastholde et sygdomsbillede, hvor generne fra øjet kom til at fylde rigtig meget. Den fysiske træning var en løsning på vej mod arbejdsmarkedet, der skulle få kandidaten ud af sin isolation, styrke hendes velbefindende, forebygge depression eller angst og konkret demonstrere, at øjets gener ikke forhindrede hende i fysisk og psykisk at fungere. Jeg anbefalede desuden, at kandidatens næste step var en arbejdsprøvning frem mod beskæftigelse.

Det korte forløb er kendetegnet ved sin tværfaglige tilgang. Det vil sige, at jeg kan inddrage en jobcoach i processen, hvis det giver mening. Eksempelvis ville den omtalte kandidat, hvis jeg havde vurderet, at hun ikke havde andre barrierer end ledighed, være blevet henvist til Work&Cares jobcoach. 

Jobcoachen ville herefter have overtaget de individuelle samtaler og sat fokus på afklaring af konkrete jobmål, udarbejdelse af et godt CV samt at få lagt en plan og en strategi for hendes jobsøgning. Undervejs i den resterende del af forløbet har jobcoachen altid mulighed for at inddrage mig igen, hvis der opstår tvivl om eksempelvis skånebehov eller andet. 

 Psykolog Randi Hvid Poulsen, AS3 Work&Care i Vejle

Faktaboks

2 ugers screeningsforløb med psykolog er et tilbud til borgere, der har brug for en hurtig og kort afdækning af den psykiske funktionsevne, herunder vurdering af prognose i forhold til beskæftigelse samt muligheder for opkvalificerende tiltag (f.eks. psykologisk samtaleforløb, neuropsykologisk undersøgelse m.v.).

Kontakt os for mere information